நீதிமன்ற செயல்முறைகளை எதிர்கொள்ள


1. அறிமுகம் : இந்த நிகழ்படம் எதைப் பற்றி?

2. ஏன் நீங்கள் அத்துணை முக்கியம்?

3. குற்றங்களைப் புகார் செய்தல்

4. நீதிமன்ற அறையும் அதில் இருப்பவர்களும்

5. முழு வழக்கு விசாரனையின் செயல்முறைகள்.

6. உங்களின் உரிமைகளும் நீதிமன்றத்து வசதிகளும்

7. சாட்சியம் அளிப்பதற்கு தயாராகுதல்

8. பாதிக்கபட்டவரின் தாக்கத்தின் அறிக்கை

9. வழக்கு விசாரணைக்கு பிறகு

10. நீதிமன்ற தொடர்புடைய சொற்கள்